facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zasady przyznawania honorowego patronatu

Zasady przyznawania honorowego patronatu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, honorowego patronatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach lub udziału Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w komitetach honorowych określa Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 11 stycznia 2017 r.

Najważniejsze informacje:

 • Organizator wydarzenia składa wniosek o objęcie Patronatem nie później niż trzydzieści dni przed datą rozpoczęcia planowanego wydarzenia.
 • Wniosek o objęcie Patronatem, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia, można składać:
  1. osobiście w Biurze Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rektor@us.edu.pl, w formie zeskanowanej, tak, aby możliwa była identyfikacja podmiotu składającego wniosek.
 • Z wnioskiem o objęcie Patronatem występuje wyłącznie organizator wydarzenia lub pełnomocnicy, przez których działa.
 • Patronatem mogą być objęte wydarzenia o charakterze niekomercyjnym (z odstępstwem od tej zasady tylko w szczególnych przypadkach).
 • W przypadku wydarzeń cyklicznych Patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję wydarzenia.
 • Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach może zwrócić się do organizatora wydarzenia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji, w przypadku gdy jest to związane z uściśleniem treści już złożonego wniosku. Wnioski o objęcie Patronatem niekompletne lub posiadające braki formalne będą rozpatrywane negatywnie. Decyzja dotycząca objęcia wydarzenia Patronatem lub decyzja odmowna przekazywana jest organizatorowi w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie czternastu dni od daty złożenia wniosku o objęcie Patronatem lub od daty złożenia dodatkowych informacji.
 • Organizator wydarzenia jest zobowiązany do eksponowania logo/logotypu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dostępnego na stronie internetowej: www.us.edu.pl/system-identyfikacji-wizualnej, oraz informowania o Patronacie we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z wydarzeniem, w tym w materiałach konferencyjnych i w materiałach dla mediów. Projekty materiałów z wykorzystanym logo/logotypem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizator zobowiązuje się przedstawić do wglądu i akceptacji Biura Rektora przed publikacją tychże materiałów.

Więcej informacji w Zarządzeniu nr 3 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 11 stycznia 2017 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.